اصرار به پیوستن ایران به FATF توهین به حاکمیت و مردم ایران است

«استفان لندمن» نظریه پرداز آمریکایی معتقد است INSTEX و FATF جایگزین‌های غیر قابل قبول هستند و در واقع این دو پیشنهاد توهین به حاکمیت و مردم ایران است.