دانشجویان بخش های آموزشی احزاب را برعهده گیرند

تهران-ایرنا- فعال سیاسی اصلاح طلب می گوید: دانشجویان بهترین بسترساز و منتقل کننده آموزش هستند و همین ها باید بخش های آموزشی احزاب را برعهده بگیرند.