موافقت کمیسیون فرهنگی مجلس با ۹ ماهه شدن مرخصی زایمان

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: بر اساس ماده ۲۱ طرح جمعیت و تعالی خانواده، مرخصی زایمان مادران باردار ۹ ماه تعیین شد.