رئیس جدید دستگاه قضا فسادستیزی و برخورد با دانه درشت‌ها را قاطعانه دنبال کند

امیر خجسته با تاکید بر حفظ و افزایش اعتماد عمومی آحاد جامعه گفت: برای رسیدگی به پرونده‌های مفسدین در قوه قضاییه با سرعت، قاطعیت، شجاعت و بی اعتنایی به فشارهای سیاسی پیگیری و اقدام شود.