دروازه های ترانزیت مواد مخدر به اروپا و آمریکا را باز کنید

خراسان نوشت: امروزه کشورهای اروپایی و آمریکا نه تنها از انتقال تجهیزات پیشرفته برای مبارزه با قاچاقچیان مسلح به ایران خودداری می کنند بلکه آمریکا مدعی است که نباید نفت ایران صادر شود! مگر آن ها نمی دانند بخشی از درآمد نفت صرف هزینه مبارزه بی امان جان برکفان ایران زمین برای جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر از مرزهای ایران به کشورهای اروپایی می شود؟