لکه بینی در ماه رمضان چه حکمی دارد

لکه بینی در ماه رمضان چه حکمی دارد | در ادامه احکام مربوط به حیض در ماه رمضان و حکم نماز خواندن و روزه گرفتن در حالت لکه بینی بررسی شده است و نظر چند تن از مراجع بزرگ شیعه بیان شده است.