سفره افطار ناصرالدین شاه + عکس

عکسی تاریخی از سفره افطار در دربار ناصرالدین شاه قاجار در فضای مجازی منتشر شده است.