آيا ارتباط هاي تلگرامي نامشروع است؟از نظر قانون مجازات اسلامي، ارتباط نامشروع داراي چه ويژگي هايي است؟

:اين روزها پيامي در کانال هاي تلگرامي و فضاي مجازي به سرعت منتشر مي شود که حاوي هشداري است و در آن نوشته شده؛ A«دوستي هاي مجازي را شوخي نگيريد. دوست شدن زن با مرد در شبکه هاي اجتماعي مانند تلگرام مي تواند مشمول ماده 637 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي جمهوري اسلامي ايران ، يعني "رابطه نامشروع" باشد.A»