دعای روز بیست‌وهشتم ماه رمضان باصدای سید‌معین موسوی+دریافت

خدایا سرشار کن بهره‌ام را در این ماه از انجام مستحبات و نوافل و گرامیم دار به یاد داشتن مسائل و نزدیک گردان در آن روز وسیله‌ام را بسویت از میان سایر وسائل ای آنکه سرگرمش نکند سماجت سماجت کنندگان.