مطالعات فرهنگی تشیع چیست؟

جلسه نخست از سلسله نشست های هسته مطالعات فرهنگی تشیع با عنوان « مطالعات فرهنگی تشیع چیست؟» برگزار می شود.