۲۱ گالری دور هم جمع می‌شوند

تیرآرت، نخستین هفته هنر تهران را با مشارکت ۲۱ گالری و خلق ۵۷ رویداد هنری برگزار می کند.