قاضی‌پور رئیس شد

زهرا سعیدی مبارکه سخنگوی کمیسیون اقتصادی، در تشریح نشست عصر امروز کمیسیون مطبوعش اظهار داشت: جلسه امروز با دستور انتخاب اعضای هیأت رئیسه، رئیس هیأت تحقیق و تفحص از گمرک برگزار شد.
وی افزود: بر اساس انتخابات برگزار شده و حداکثر آراء مأخوذه نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه به عنوان رئیس این هیأت و همچنین عامری کعبی نماینده آبادان و زهرا سعیدی مبارکه نماینده مبارکه به عنوان نواب اول و دوم انتخاب شدند.
سخنگوی کمیسیون مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین با رأی اعضای اسماعیلی نماینده ؟؟ دبیر هیأت تحقیق و تفحص از گمرک شد.
سعیدی بر همین اساس اضافه کرد: لازم به ذکر است درخواست تحقیق و تفحص از گمرک جمهوری اسلامی سه ماه گذشته در مجلس مطرح شد و پس از آن با در دستور قرار گرفتن این درخواست در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
وی همچنین عنوان کرد: هفته گذشته با رأی اعضای کمیسوین اقتصادی 14 نفر از نمایندگان به عنوان اعضای هیأت تحقیق و تفحص از گمرک جمهوری اسلامی مشخص شده و در جلسه امروز نیز بر اساس رأی اعضای هیأت تحقیق و تفحص، هیأت رئیسه این هیأت نیز انتخاب شد.